Czy zapalenie tarczycy obniża płodność?

Od wielu lat naukowcy zajmują się związkiem między chorobami tarczycy a płodnością. Tematem licznych badań są w szczególności schorzenia autoimmunologiczne, takie jak choroba Hashimoto. Wiadomo, że zaburzenia tego rodzaju są główną przyczyną pierwotnej niedoczynności jajników. Zespół naukowy z Iranu postanowił przebadać kobiety w różnym wieku. Analizie poddano zależność między pulą komórek jajowych czyli tzw. rezerwą jajnikową a obecnością przeciwciał przeciwtarczycowych anty-TPO.

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto jest jedną z najczęstszych chorób autoimmunologicznych tarczycy, występującą nawet u 18% populacji. Podejrzewa się, że schorzenie może mieć istotny związek z obniżeniem płodności. Europejskie Towarzystwo Rozrodczości Człowieka i Embriologii od kilku lat zaleca szczegółową ocenę parametrów tarczycowych (w tym TSH i anty-TPO) w przypadku przedwczesnej niewydolności jajników o niewyjaśnionym podłożu.

Naukowcy z Iranu bliżej przyjrzeli się zagadnieniu. Badanie przeprowadzono w latach 2018-2019 w Centrum Niepłodności Uniwersytetu Nauk Medycznych w Shiraz. Łącznie objęło ono 98 kobiet. Do analizowanej grupy włączono pacjentki z niepłodnością i poziomem hormonu TSH >3mIU/L przy zachowaniu odpowiedniego doboru próby. Dane do badania zbierano przy użyciu specjalnego formularza. Pytano o cechy demograficzne, poziom hormonów tarczycowych oraz wyniki oceny rezerwy jajnikowej.

Uczestniczki podzielono na kategorie na podstawie ujemnych lub dodatnich poziomów przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (anty-TPO). Wielkość próby została określona na 49 przypadków w każdej grupie. Zgromadzone dane przeanalizowano szczegółowo wykorzystując narzędzia statystyczne.

Między kobietami przypisanymi do obu grup nie stwierdzono wyraźnych różnic w wieku, wskaźniku masy ciała (BMI), czasie trwania niepłodności, stężeniu prolaktyny, a także poziomach hormonów TSH, fT4 i FSH.

Co ciekawe, badacze ustalili zależność między dodatnim poziomem anty-TPO a obniżoną rezerwą jajnikową mierzoną w badaniach USG (liczba pęcherzyków antralnych) i poziomem hormonu AMH (anty-Mullerian hormone). Kobiety anty-TPO dodatnie miały poziom AMH i AFC znamiennie niższy niż kobiety anty-TPO ujemne. Inny predyktor rezerwy jajnikowej, FSH, był wyższy w grupie anty-TPO dodatniej, ale różnica pomiędzy grupami nie była znamienna.

Oznacza to, że kobiety z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy mogą być bardziej narażone na zmniejszenie rezerwy jajnikowej, a tym samym obniżenie płodności nawet młodym wieku. Tym samym – zdaniem naukowców – powinny one wcześniej planować założenie rodziny i posiadanie dzieci, z uwagi na możliwość skrócenia czasu płodnego w okresie rozrodczym.

Źródło