REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ iYoni
obowiązuje od 15.04.2024


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z Aplikacji mobilnej o nazwie iYoni udostępnionej do korzystania na Urządzeniach mobilnych (dalej jako: ,,Aplikacja” lub ,,Aplikacja mobilna”) przez LIFEBITE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: LIFEBITE Katarzyna Goch) z siedzibą w Olsztynie, pod adresem: ul. prof. Aleksandra Martyniaka 16 /1, 10-763 Olsztyn, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001079294, NIP: 7393994164, REGON: 527412861, o kapitale zakładowym w wysokości: 51 000,00 zł zwanego dalej „Usługodawcą”. 

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres: contact@iyoni.app

 3. Aplikacja wspiera monitoring zdrowia kobiet i mężczyzn, w szczególności w zakresie starań o ciążę, wspierania płodności, antykoncepcji i informacji o cyklu miesiączkowym. Za pomocą Aplikacji Użytkownik może zdecydować o trybie aplikacji i swoim celu: starania o ciążę, zapobieganie ciąży, monitorowanie ciąży oraz monitorowanie cyklu i zdrowia. Tym samym może między innymi monitorować regularność cyklu miesiączkowego oraz przewidywane dni płodne, kontrolować regularność przyjmowania leków (w tym tabletek antykoncepcyjnych), rejestrować czynniki warunkujące możliwość zajścia w ciążę, płodność i zdrowie takie jak: współżycie, pomiar temperatury ciała, wyniki testów owulacyjnych, objawy zdrowotne organizmu, wyniki badań USG, wyniki badań hormonalnych i badania nasienia. Może również rejestrować i raportować aktywności wpływające na płodność, takie jak sen, dieta, uprawianie sportu, korzystanie z używek, nastrój. Aplikacja jest miejscem, w którym Użytkownicy mogą zapisywać dane wpływające na zdrowie i płodność (m.in. czynniki ryzyka, stan zdrowia, historia chorób, w tym występujących w rodzinie, wyniki badań) oraz zapoznawać się z rekomendacjami tworzonymi przez wypracowany we współpracy z lekarzami algorytm Aplikacji na podstawie analizy tych danych, a także przeglądać artykuły tematyczne prezentowane przez Usługodawcę w ramach Bazy wiedzy. Aplikacja posiada także funkcję dla Par, umożliwiającą połączenie aplikacji z aplikacją partnera, współdzielenie danych o cyklu, płodności, antykoncepcji, nastroju oraz na temat wydarzeń w kalendarzu, a także udostępnianie dodatkowych informacji o potrzebach, w tym związanych z bliskością oraz przekazywanie wiadomości w czacie.  

 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę
  w Aplikacji mobilnej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie
  i utrwalanie jego treści poprzez zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

 5. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, formularzy, zdjęć, logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 

 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Aplikacji, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulamin Aplikacji Mobilnej iYoni Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników. 

 7. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych i informacyjnych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Aplikacji, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 

 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej, rodzaje
  i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 

 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe.

 10. Usługodawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Użytkownikami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ppkt. 2  powyżej, w języku polskim i angielskim.

 11. Usługi świadczone w Aplikacji są adresowane wyłącznie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Korzystanie z Aplikacji nie jest przeznaczone dla Przedsiębiorców, w tym również Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nawet jeżeli korzystanie z Aplikacji nie ma dla tych Przedsiębiorców charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 12. Zasady świadczenia w ramach Aplikacji Mobilnej innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy. 


II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie: 

Aktualizacja – modyfikacja Usługi cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową;

Google Play – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi pod nazwą: Sklep Play, prowadzony przez Spółkę Google, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM;

Apple – spółka Apple Inc. zarejestrowana w stanie Kalifornia (USA) z siedzibą pod adresem Apple Inc. 1 InfiniteLoop, Cupertino, California 95014, USA, będąca operatorem sklepu internetowego AppStore;

AppStore – sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi prowadzony przez Spółkę Apple, przeznaczony dla Urządzeń mobilnych z systemem iOS;

Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą iYoni, stworzone przez Usługodawcę
i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem m.in. Google Play oraz App Store, przeznaczone do instalacji na Urządzeniu mobilnym, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę; 

Urządzenie mobilne/Urządzenie – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM lub IOS; 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji Konta w Aplikacji, może złożyć Zamówienie PRO oraz korzystać z pozostałych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Aplikacji na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Aplikacji; 

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Aplikacji, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Aplikacji. Zakres działań, które Użytkownik może wykonać oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Konta może się różnić w zależności od wybranego przez Użytkownika rodzaju Dostępu PRO lub bezpłatnego korzystania z Aplikacji; 

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta poprzez interaktywny formularz udostępniony w Aplikacji; 

Dostęp PRO – odpłatny, czasowy dostęp do zestawu Usług lub funkcjonalności, w ramach których Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych czynności wskazanych w opisie PRO
w Aplikacji, w szczególności takich jak uzupełnianie dodatkowych ankiet dotyczących zdrowia, aktywności i czynników wpływających na zdrowie lub płodność, wyświetlanie dodatkowych Rekomendacji lub raportów, przeglądanie wydzielonej części Bazy Wiedzy oraz udostępnianie części danych osobie wskazanej przez Użytkownika w ramach funkcji iYoni dla Par. Zakres Usługi PRO oraz czas jej obowiązywania wskazane są w jej opisie prezentowanym w Aplikacji. Usługa dostępu jest Usługą cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta; 

Baza wiedzy – przestrzeń w Aplikacji, w ramach której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem i tematyką Aplikacji, w szczególności dotyczące płodności. Treści prezentowane w Bazie wiedzy nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej; 

Rekomendacje – komunikaty wyświetlane Użytkownikowi na podstawie danych, które Użytkownik uzupełnia w Aplikacji zawierające informacje i sugestie dotyczące poprawy zdrowia, wspierania płodności, stosowania antykoncepcji, zwiększenia szans na ciążę oraz prowadzenia ciąży. Rekomendacje mają wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny oraz nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej; 

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
o świadczenie Usług wybranego przez Użytkownika Dostępu PRO na zasadach wskazanych
w niniejszym Regulaminie; 

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta;

Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem; 

Umowa o dostarczenie usług cyfrowych – umowa, której przedmiotem jest dostarczenie Usługi cyfrowej w postaci Aplikacji Mobilnej lub Dostępu;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego; 

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827); 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.); 

Regulamin – niniejszy dokument;

Kontent – publicznie udostępniane przez Usługodawcę treści dodawane przez Użytkowników za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji Mobilnej;

Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

Zmiana – modyfikacja Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi z umową i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta. 


III. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym
  w Regulaminie. 

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji: 

 1. system operacyjny Urządzenia mobilnego: Android od wersji 6.0 do aktualnej 10.0 lub iOS 14 

 2. dostęp do poczty elektronicznej; 

 3. aktywna i poprawnie skonfigurowana na Urządzeniu mobilnym usługa transmisji danych udostępniona przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien: 

 1. pobrać Aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore, w zależności od systemu operacyjnego Urządzenia, o których mowa w ppkt. a powyżej;

 2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji udostępnianymi w opisie Aplikacji dostępnym w sklepie, z którego można ją pobrać;

 3. zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji. 

 1. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia
  o akceptacji treści Regulaminu. 

 2. Umowa o dostarczenie usługi cyfrowej w postaci korzystania z Aplikacji zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu i zakończenia procesu instalacji Aplikacji. 

 3. Umowa o dostarczenie usługi cyfrowej w postaci korzystania z Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść tej umowy.

 4. Po zawarciu umowy, o której mowa w ppkt. 5 i 6 powyżej i zapoznaniu się z polityką prywatności, Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Aplikacji, w tym z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji oraz Usług świadczonych w ramach Aplikacji. 

 5. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie
  z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym. 

 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać Umowę o korzystanie z Aplikacji z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 7. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Aplikacji, w ramach Konta, treści, takich jak opisy, parametry i inne elementy, udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego np. w postaci printscreenów prezentujących działanie funkcjonalności Aplikacji. Treści publikowane przez Usługodawcę nie będą zawierały danych osobowych Użytkownika, a ich wykorzystanie przez Usługodawcę będzie miało na celu prezentację Aplikacji.

 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. 

 9. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym podejmowanie przez Użytkownika działań mających zakłócić prawidłowe działanie Aplikacji, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych. 

 10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Aplikacji Mobilnej niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Aplikacji Mobilnej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 11. Usługodawca może dobrowolnie podejmować czynności sprawdzające Kontent dodawany przez Użytkowników, w szczególności pod kątem zgodności z ppkt. 13 powyżej.

 12. Usługodawca, podejmując czynności sprawdzające nie stosuje algorytmicznego podejmowania decyzji. Wszelkie decyzje podejmowane przez Usługodawcę dot. Kontentu wynikają z przeglądu dokonanego przez człowieka.

 13. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza w szczególności ppkt. 13 powyżej, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. 

 14. Użytkownik może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego w aplikacji iYoni (Przycisk Jak ulepszyć iYoni) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@iyoni.app

 15. Jeżeli Zgłoszenie zawiera  elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia, Usługodawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 16. Usługodawca, po dokonaniu czynności sprawdzających o których mowa w ppkt. 14 powyżej lub po otrzymaniu Zgłoszenia od Użytkownika, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, podejmuje decyzję dot. zgłoszonego Kontentu.

 17. Decyzja, o której mowa w ppkt. 19 powyżej (dalej jako „Decyzja”), może polegać na:

  1. ograniczeniu widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie; 

  2. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Użytkownika, który dodał Kontent, którego dotyczyło Zgłoszenie.

 18. Usługodawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

 19. Usługodawca bez zbędnej zwłoki, informuje Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez Usługodawcę Decyzji.

 20. Usługodawca, jeśli dysponuje elektronicznymi danymi kontaktowymi Użytkownika, który dodał zgłoszony Kontent, informuje go o podjętej Decyzji, a także przedstawia jej uzasadnienie.

 21. Użytkownik, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Usługodawcy. 

 22. Odwołanie może zostać złożone Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@iyoni.app i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem. 

 23. Usługodawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 24 powyżej w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 24. Wszelkie treści i informacje dostępne w Aplikacji, zawarte w Bazie wiedzy, Rekomendacjach oraz przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług, w tym w szczególności informacje oraz materiały przekazywane Użytkownikowi w formie elektronicznej (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, bądź informacje prezentowane na Koncie) mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy opierającej się na aktualnej wiedzy medycznej oraz rekomendacjach towarzystw branżowych. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być przygotowywane według indywidualnych preferencji Użytkownika i oparte są na informacjach przekazanych Usługodawcy przez Użytkownika oraz na aktualnej wiedzy naukowej. W związku z tym zakres tych informacji oraz stopień ich trafności zależy od podanych przez Użytkownika informacji o swoim stanie zdrowia, stylu życia, aktywnościach itd. Podanie danych i korzystanie z informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. Nie zastępuje też osobistej lub zdalnej konsultacji ze specjalistą, w szczególności z lekarzem.

 25. W zakresie, w jakim korzystanie z Aplikacji Mobilnej i Usług dostępnych w jej ramach, jest usługą cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta (dalej jako „Usługa cyfrowa”), zastosowanie mają przepisy rozdziału 5b Ustawy o prawach konsumenta.


IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie
  z informacjami prezentowanymi w Aplikacji oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie. 

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Aplikacji korzystanie z następujących Usług: 

  1. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta w Aplikacji, 

  2. bezpłatne przeglądanie treści Aplikacji o statusie ogólnodostępnym, w szczególności treści dostępnych w ramach Bazy Wiedzy, 

  3. bezpłatne udostępnianie interaktywnych formularzy służących do monitorowania cyklu miesiączkowego, objawów i aktywności związanych ze stylem życia Użytkownika, 

  4. bezpłatne udostępnianie interaktywnych formularzy umożliwiających rejestrowanie symptomów płodności, stanu zdrowia Użytkownika i czynnikach zdrowotnych mogących wpływać na zdrowie i płodność, 

  5. bezpłatne udostępnianie interaktywnych formularzy umożliwiających rejestrowanie codziennych aktywności Użytkownika, 

  6. płatne Usługi świadczone Użytkownikom posiadającym Dostęp PRO.

 3. Umowa o świadczenie:

 1. Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, 

 2. Usługi polegającej na przeglądaniu treści Aplikacji o statusie ogólnodostępnym, w szczególności treści dostępnych w ramach Bazy Wiedzy jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia Aplikacji przez Użytkownika, 

 3. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnych formularzy służących do monitorowania cyklu miesiączkowego lub przyjmowania antykoncepcji Użytkownika jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, 

 4. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnych formularzy umożliwiających rejestrowanie symptomów płodności, stanu zdrowia Użytkownika i czynników zdrowotnych mogących wpływać na płodność, antykoncepcję lub ciążę jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, 

 5. Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnych formularzy umożliwiających rejestrowanie codziennych aktywności Użytkownika jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Użytkownika, 

 6. płatnych Usług w ramach Dostępu PRO zawierana jest na czas oznaczony wskazany każdorazowo w opisie Dostępu PRO prezentowanym w Aplikacji. 

 1. Korzystanie z Usług w ramach Aplikacji jest możliwe po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego. Użytkownik, który nie posiada Konta ma możliwość wyłącznie przeglądania ekranu głównego Aplikacji oraz uzupełnienia formularza rejestracji Konta. 

 2. Zakres świadczenia Usług wskazanych w ppkt. 2 lit a-e może być rozszerzony w ramach odpłatnego Dostępu PRO. Szczegółowe informacje o płatnym zakresie świadczenia tych Usług znajdują się w Aplikacji mobilnej. 

 3. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji specjalnych (w tym we współpracy z Partnerami), których warunki każdorazowo zostaną podane w Aplikacji mobilnej. Promocje w Aplikacji nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 


V. PRZEGLĄDANIE TREŚCI, KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta w Aplikacji mobilnej dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Aplikacji oraz udzielenie odpowiedzi na pytania o podstawowe parametry, o których mowa w pkt. VI ppkt. 2, w szczególności dotyczących cyklu. 

 2. Każdy Użytkownik posiadający Konto ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Aplikacji, w szczególności informacji zawartych w Bazie wiedzy. Artykuły prezentowane przez Usługodawcę w ramach Bazy wiedzy dotyczą przede wszystkim tematyki związanej ze zdrowiem kobiet i mężczyzn, profilaktyką, płodnością, antykoncepcją, problemem zajścia w ciążę i metodami zwiększenia szans na poczęcie dziecka, ciążą. Informacje zawarte w Bazie wiedzy mają charakter teoretyczny, poglądowy oraz edukacyjny i są prezentowane w ramach kryteriów wybranych subiektywnie przez Usługodawcę. Korzystanie z tych treści przez Użytkownika jest dobrowolne i nie może zastępować porady lekarskiej czy osobistej konsultacji ze specjalistą. 

 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej (ale możliwe jest podłączenie dwóch kont pocztowych, które będą przypisane do jednego konta w aplikacji).

 4. Użytkownik dokonujący Rejestracji za pośrednictwem Aplikacji, ma możliwość zarejestrowania się a następnie logowania za pomocą konta Google lub Apple ID, w zależności od systemu Urządzenia mobilnego, z którego korzysta.

 5. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta. 

 6. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Usług prezentowanych w Aplikacji jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie jako obowiązkowe. 

 7. Konto zawiera dane osobowe Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta. 


VI. MONITOROWANIE CYKLU MIESIĄCZKOWEGO UŻYTKOWNIKA ORAZ REJESTROWANIE SYMPTOMÓW PŁODNOŚCI I CODZIENNYCH AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Poprzez Rejestrację Konta w Aplikacji Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z bezpłatnych Usług związanych z monitorowaniem zdrowia, cyklu miesiączkowego Użytkownika, stosowania antykoncepcji lub ciąży (w zależności od wybranego przez Użytkownika celu) oraz rejestrowaniem symptomów zdrowotnych, objawów płodności i codziennych aktywności Użytkownika. 

 2. Po Rejestracji, w celu konfigurowania Konta, Użytkownik otrzymuje dostęp do kalendarza w Aplikacji (zwanego dalej: „Kalendarzem”), w którym rejestrowane są informacje uzupełniane przez Użytkownika w Aplikacji, takie jak dzień cyklu miesiączkowego Użytkownika, przyjmowane leki, dane z danego dnia, symptomy płodności czy codzienne aktywności, które zarejestrował Użytkownik. 

 3. Użytkownik ma możliwość monitorowania swojego cyklu miesiączkowego za pomocą Kalendarza. Interaktywne formularze udostępniane w Aplikacji umożliwiają Użytkownikowi uzupełnienie danych dotyczących dat występowania miesiączki u Użytkownika. 

 4. W wyniku analizy danych wprowadzonych przez Użytkownika Aplikacja wyświetla Użytkownikowi informacje o przewidywanych datach wystąpienia dni płodnych, owulacji, następnego cyklu miesiączkowego czy przewidywanych szansach na ciążę. 

 5. Informacje wyświetlane Użytkownikowi stanowią przewidywania określone na podstawie statystyk sporządzonych dla grup osób o cechach, w szczególności wieku, odpowiadających Użytkownikowi. Informacje te nie zastąpią indywidualnej oceny lekarskiej, ani wyników badań, w szczególności hormonalnych i ultrasonograficznych (dalej jako: „USG”). 

 6. W ramach interaktywnych formularzy dostępnych a w Aplikacji Użytkownik ma możliwość wprowadzania danych dotyczących objawów ze strony organizmu oraz symptomów płodności i rejestrowania ich w Kalendarzu. Symptomy płodności dotyczą w szczególności temperatury ciała, oceny śluzu szyjkowego, wyników testów owulacyjnych czy badań USG. 

 7. Użytkownik może wygenerować raport z wybranego przez siebie okresu Kalendarza zawierający Rekomendacje dotyczące wprowadzonych danych lub podsumowanie danych (Raport płodności). Rekomendacje określają między innymi możliwość występowania owulacji oraz szans na zajście w ciążę w wybranym przez Użytkownika okresie oraz informacje na temat możliwego postępowania w przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych. 

 8. Użytkownik ma możliwość wprowadzania również informacji dotyczących jego codziennej aktywności obejmującej w szczególności stosowaną dietę, aktywność fizyczną, współżycie seksualne czy spożywanie używek takich jak alkohol i nikotyna, i rejestrowanie tych danych w Kalendarzu. 

 9. Na podstawie wprowadzonych danych Użytkownik może wygenerować raport z wybranego przez siebie okresu w Kalendarzu zawierający Rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian w codziennej aktywności Użytkownika, dzięki którym Użytkownik zwiększy swoje szanse na utrzymanie zdrowia lub na zajście w ciążę. 

 10. Rekomendacje, o których mowa w ppkt. 7 i 9 powyżej są sporządzane w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika oraz na podstawie dostępnych artykułów naukowych i wiedzy ekspertów, i są dostępne w opcji odpłatnej. W celu uzyskania zaleceń indywidualnie dostosowanych do Użytkownika, Użytkownik powinien zasięgnąć porady specjalisty, w szczególności lekarza. 


VII. DOSTĘP PRO

 1. W ramach odpłatnej usługi Dostępu PRO Użytkownik zyskuje możliwość korzystania z dodatkowych Usług, czy rozszerzenia zakresu Usług świadczonych w Aplikacji bezpłatnie. 

 2. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz cenie PRO podane są w opisie usługi PRO w Aplikacji. Ceny podawane są w złotych polskich, Euro lub dolarach amerykańskich, zawierają wszystkie składniki w tym VAT i inne opłaty. 

 3. Informacje o możliwości zamówienia Dostępu PRO stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz Konta w Aplikacji mobilnej oraz w Google Play lub AppStore 

 5. Umowa o świadczenie Usługi Dostępu PRO jest zawierana na czas nieoznaczony zgodnie z odrębnymi regulaminami Google Play oraz AppStore, na okres czasu (dalej jako: ,,Okres czasu’’) wybrany przez Użytkownika w ramach danego Dostępu PRO.

 6. Po zawarciu Umowy o dostarczenie usług cyfrowych Usługodawca potwierdza jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 7. Użytkownik dokonuje płatności za Dostęp PRO za pomocą płatności elektronicznej obsługiwanej przez Google Play lub AppStore. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Użytkownika. 

 8. Po upływie okresu wybranego przez Użytkownika, o którym mowa w ppkt powyżej, Umowa odnawia się na kolejny Okres czasu wybrany przez Użytkownika przy ostatnio dokonanym zakupie Dostępu PRO (Data odnowienia).  

 9. Opłaty za korzystanie z Dostępu PRO pobierane są przez Google lub Apple bez aktywnego udziału Użytkownika, za pośrednictwem płatności obsługiwanej przez Google Play lub AppStore. Warunki tej płatności mogą być uregulowane w odrębnych regulaminach Google Play lub AppStore.

 10. Usługodawca, za pośrednictwem Aplikacji informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. 

 11. Świadczenie Usług będących przedmiotem Zamówienia rozpocznie się bezzwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika. 

 12. W ramach Usług PRO Użytkownik ma dostęp do dodatkowych raportów oraz możliwość wypełniania w Aplikacji interaktywnych ankiet dotyczących zagadnień związanych m.in z jego stylem życia, czynnikami ryzyka dla zdrowia i płodności, obciążeniem chorobami, w tym także występującymi w rodzinie, stylem życia partnera, a także związanych z wynikami badań Użytkownika i jego partnera. 

 13. Aplikacja, na podstawie wprowadzonych danych i odpowiedzi udzielonych w ankietach określa rekomendacje zdrowotne, predykcje zajścia w ciążę (cel: starania o ciążę) oraz wyświetla Rekomendacje wskazujące na czynniki, których wyeliminowanie lub zastosowanie może zwiększyć szanse Użytkownika na zachowanie zdrowia i/lub zajście w ciążę. 

 14. Wyświetlanie Rekomendacji ma na celu zwrócenie uwagi na ewentualny problem, edukację Użytkowników oraz zwiększenie ich świadomości i wiedzy w dziedzinie zdrowia, antykoncepcji, płodności i niepłodności. Rekomendacje nie są diagnozą, ani poradą lekarską. Ich treść została opracowana na podstawie wiedzy naukowej, specjalistycznej i dostosowana do odpowiedzi udzielanych przez Użytkowników, jednak nie zastąpią one indywidualnych konsultacji ze specjalistą. 

 15. W ramach Usług PRO Użytkownik może połączyć swoją aplikację z aplikacją partnera i współdzielić dane o cyklu, antykoncepcji, płodności, ciąży, nastroju, wydarzeniach w kalendarzu, a także potrzebach związanych ze strefą intymną.  Zakres informacji możliwych do udostępnienia wskazany jest w Aplikacji. Po połączeniu aplikacji możliwe jest także korzystanie ze wspólnego czatu oraz barometru bliskości. 

 16. Użytkownik samodzielnie wybiera informacje, jakie chce udostępnić spośród informacji możliwych do udostępnienia, a także decyduje o momencie ich udostępnienia. 

 17. Udostępniane informacje są przekazywane osobie, której aplikacja została połączona z Aplikacją Użytkownika. 

 18. Świadczenie Usługi udostępnienia niektórych informacji innemu Użytkownikowi Aplikacji jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez tę osobę na taką czynność oraz pobraniu, zainstalowaniu i utworzeniu przez nią konta w Aplikacji. 


VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się w Aplikacji. 

 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. 

 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 5. Usługodawca, po odstąpieniu od Umowy o usług cyfrowych przez Konsumenta, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Usług cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, z wyjątkiem:

 1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 

 2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych przez Usługodawcę;

 3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.

 1. Konsument ma prawo odzyskać od Usługodawcy, Treści cyfrowe, o których mowa w ppkt. 5 powyżej, nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.

 2. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie usług cyfrowych przez Konsumenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Usług cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostęp do Usługi cyfrowej lub ma prawo zablokowania Konta.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczenie usług cyfrowych, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Usługi cyfrowej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji Mobilnej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 5. Użytkownik jest zobowiązany do: 

 1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich; 

 2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd; 

 3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług; 

 4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Aplikacji; 

 5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 1. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Aplikacji bądź otrzymanych w ramach Zamówionego Dostępu PRO lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian. 

 2. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. 

 3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych. 

 4. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług (w tym Usług świadczonych w ramach Dostępu PRO), po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach: 

 1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów; 

 2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy; 

 3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Aplikacji, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika. 

 1. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie, o którym mowa w ppkt. powyżej, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu takiej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. 

 2. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Aktualizacje Usługi cyfrowej przez czas trwania Umowy.

 3. Konsument zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.

 4. Usługodawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Usług cyfrowych:

 1. do nowego środowiska technicznego lub

 2. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.

 1. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.

 2. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usługi cyfrowej, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

 3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. 

 2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.p; w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” Regulamin Aplikacji Mobilnej iYoni 


IX. LICENCJA

 1. Z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna. 

 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji i Usług Aplikacji. 

 3. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 

  1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego, 

  2. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym, tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji, 

  3. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa). 

 4. Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy. 


X. REKLAMACJE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA USŁUG CYFROWYCH

 1. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej z Umową na zasadach określonych w art. 43i-43l Ustawy o prawach konsumenta wobec Użytkownika będącego Konsumentem lub Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Reklamacje dotyczące Usług cyfrowych należy kierować na adres e-mail: contact@iyoni.app

 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 5. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.


XI.REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres LIFEBITE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: LIFEBITE Katarzyna Goch), ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16 lok. 1, 10-763 Olsztyn lub na adres poczty elektronicznej: contact@iyoni.app 

 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika 


XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Aplikacji. 


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin jest dostępny w języku, w którym zainstalowano aplikację. 

 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. 

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy. 

 4. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje w Aplikacji, zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres wskazany w pkt. I Regulaminu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta, a Użytkownik powinien usunąć Aplikację ze swojego Urządzenia. 

 6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, Umowy świadczenia Usług w Aplikacji ulegają rozwiązaniu (co jest równoznaczne z cofnięciem dostępu do funkcjonalności Aplikacji) z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. 

 7. W sytuacji, o której mowa w pkt. 5 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.