POLITYKA PRYWATNOŚCI

wersja obowiązująca od dnia 05.08.2022
poprzednia wersja Polityki prywatności jest dostępna tutaj

1. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?
Korzystając z aplikacji iYoni powierzasz nam swoje dane osobowe, w tym dane dotyczące stanu Twojego zdrowia i stylu życia. Niniejsza Polityka wyjaśnia w jaki sposób przetwarzamy uzyskane od Ciebie dane w celu dostarczenia Ci informacji i wsparcia w zakresie dbania o płodność i starań o ciążę. Działając w obszarze nowych technologii, wiemy jak ważna jest odpowiednia ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.
W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut

1.1 Kto jest administratorem strony internetowej iyoni.app?
Administratorem strony internetowej jest Katarzyna Goch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIFEBITE KATARZYNA GOCH, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16 lok. 1, 10-763 Olsztyn, NIP 6912282020, REGON 386045360, (czyli: my).

2. DANE OSOBOWE
2.1 Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2.2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Goch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIFEBITE KATARZYNA GOCH, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Prof. Aleksandra Martyniaka 16 lok. 1, 10-763 Olsztyn, NIP 6912282020,
REGON 386045360, telefon: , e-mail:
W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
• poczty elektronicznej: contact@iyoni.app

3. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PODAJESZ?
3.1 Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.
a. W celu analizy ruchu na stronie serwisu internetowego, przetwarzamy dane tj. adres IP, dane przeglądarki. Dane są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie ruchu klientów na stronie serwisu. Dane będziemy przetwarzać do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
b. W celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym remarketingu, dane tj. adres IP, dane przeglądarki. Dane są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu. Dane będziemy przetwarzać do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
c. W przypadku kontaktu od Ciebie, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem, w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej, przetwarzamy dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny. Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu ze Spółką w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej. Dane będziemy przetwarzać do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
d. W celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności
przepisów podatkowych i rachunkowych, przetwarzamy dane tj. imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr NIP lub REGON, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, numer rachunku bankowego. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych. Dane będziemy przetwarzać do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych;

3.2 Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera czy założenia konta).

3.3 Odbiorcy danych osobowych
Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj.

3.4 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.
Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?
W celu korzystania z narzędzi Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC. Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie certyfikacji „Tarcza Prywatności”* (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
W celu korzystania z narzędzi Facebooka, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Inc. Meta Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w zakresie usługi Workplace oraz opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych. Meta Platforms Ireland Limited przekazuje dane do Meta Inc. na podstawie Załącznika dotyczącego przekazywania Europejskich danych przez Facebooka, który uwzględnia standardowe nowe klauzule umowne, które weszły w życie w 2022 r. Więcej informacji znajdziesz tu:
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update,
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update.

4. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH
DANYCH OSOBOWYCH?
Na podstawie RODO masz prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
● żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
● żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
● żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
● żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

4.1 Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: contact@iyoni.app

4.2 Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

5. Pliki „COOKIES”

5.1 Informacje ogólne
Podczas przeglądania stron internetowych serwisu internetowego są używane pliki “cookies” zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

5.2 Bezpieczeństwo
Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

5.3 Rodzaje plików Cookies
Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

• Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobierani jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

5.4 Cele
Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
• konfiguracji serwisu Internetowego;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
• gromadzenia informacji o zachowaniu Użytkownika z użyciem narzędzia Facebook Pixel, którego administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem:
https://www.facebook.com/help/cookies/.
Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie korzystania ze strony internetowej.
Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem
https://www.google.com/ads/preferences/.
Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).